Monday, 20 February, 2012

Shivratri - શિવરાત્રિ વ્રતં

.. શિવરાત્રિ વ્રતં ..

Perform Ganapati puja praying for no hurdles to the puja. Do the sankalpam as prescribed below:


મમોપાત્ત સમસ્ત દુરિત ક્શયદ્વાર શ્રી પરમેશ્વર પ્રીત્યર્ત્તમ
શુભે શોભને મુહૂર્તે આદ્યબ્રહ્મણઃ દ્વિતીયપરાર્ધે
શ્વેત વરાહકલ્પે વૈવસ્વત મન્વંતરે કલિયુગે
પ્રથમપાદે જંબૂ દ્વીપે ભારતવર્ષે ભરતખણ્ડે
અસ્મિન વર્તમાને વ્યવહારિક - નામેન સંવત્સરે
ઉત્તરાયને શિશિર ઋતૌ કુમ્બ માસે
કૃષ્ણ પશે ચતુર્ધશ્યામ સુભતિતૌ - વાસર યુક્તાયામ
શુભનશત્ર શુભયોગ શુભકરણ એવંગુણ વિશેષણ વિશિષ્ટાયાં
શુભતિથૌ શિવરાત્રિ પુણ્યકાલે શ્રી પરમેશ્વર પ્રીત્યર્થં 
મમ શેમસ્થૈર્ય
વિજયાયુરારોગ્યૈશ્વર્યાપિ વૃદ્ધ્યર્થં ધર્માર્થ
કામમોશ ચતુર્વિધ ફલપુરુષાર્થ સિદ્ધ્યર્થં
ઇષ્ટ કામ્યાર્થ સિદ્ધ્યર્થં મમ સમસ્ત દુરિતોપ
શાન્ત્યર્થં સમસ્ત મઙ્ગળ વાપ્ત્યર્થં શ્રી સામ્બ સદાશિવ
પ્રસાદેન સકુટુમ્બસ્ય ઘ્ય઼્આન વૈરાગ્ય મોક્શ પ્રાપ્ત્યર્ત્તમ
વર્ષે વર્ષે પ્રયુક્ત શિવરાત્રિ પુણ્યકાલે સમ્બ પરમેશ્વ પૂજામ કરિષ્યે ||

નમઃ |
 • Now do the kalasa puja.
 • Meditate on Lord sambu parameshvara with this shloka:

ચન્દ્ર કોઠિ પ્રતીકાશં ત્રિનેત્રં ચન્દ્ર ભૂષણમ.હ |
આપિઙ્ગળ જટજૂટં રત્ન મૌળિ વિરાજિતમ.હ ||

નીલગ્રીવં ઉતારાઙ્ગં તારહારોપ શોભિતમ.હ |
વરદાભય હસ્તઞ્ચ હરિણઞ્ચ પરશ્વતમ.હ ||

તતાનં નાગ વલયં કેયૂરાઙ્ગત મુદ્રકમ.હ |
વ્યાઘ્ર ચર્મ પરીતાનં રત્ન સિંહાસન સ્થિતમ.હ ||

આગચ્ચ દેવદેવેશ મર્ત્યલોક હિતેચ્ચયા |
પૂજયામિ વિદાનેન પ્રસન્નઃ સુમુખો ભવ ||

ઉમા મહેશ્વરં દ્યાયામિ | આવાહયામિ ||
 • Do the prana pratishta of Lord Shiva and perform a simple puja with dhupa-dipam and fruit offering

પાદાસનં કુરુ પ્રાઘ્ય઼્અ નિર્મલં સ્વર્ણ નિર્મિતમ.હ |
ભૂષિતં વિવિતૈઃ રત્નૈઃ કુરુ ત્વં પાદુકાસનમ.હ ||

ઉમા મહેશ્વરાય નમઃ | રત્નાસનં સમર્પયામિ ||

ગઙ્ગાદિ સર્વ તીર્થેભ્યઃ મયા પ્રાર્ત્તનયાહૃતમ.હ |
તોયમ એતત સુકસ્પર્શમ પાદ્યાર્થમ પ્રદિગૃહ્યતામ.હ ||

ઉમા મહેશ્વરાય નમઃ | પાદ્યં સમર્પયામિ ||

ગન્ધોદકેન પુષ્પેણ ચન્દનેન સુગન્ધિના |
અર્ઘ્યં કૃહાણ દેવેશ ભક્તિં મે હ્યચલાં કુરુ ||

ઉમા મહેશ્વરાય નમઃ | અર્ઘ્યં સમર્પયામિ ||

કર્પૂરોશીર સુરભિ શીતળં વિમલં જલમ.હ |
ગઙ્ગાયાસ્તુ સમાનીતં ગૃહાણાચમણીયકમ.હ ||

ઉમા મહેશ્વરાય નમઃ | આચમનીયં સમર્પયામિ ||

રસોસિ રસ્ય વર્ગેષુ સુક રૂપોસિ શઙ્કર |
મધુપર્કં જગન્નાથ દાસ્યે તુભ્યં મહેશ્વર ||

ઉમા મહેશ્વરાય નમઃ | મધુપર્કં સમર્પયામિ ||

પયોદધિ કૃતઞ્ચૈવ મધુશર્કરયા સમમ.હ |
પઞ્ચામૃતેન સ્નપનં કારયે ત્વાં જગત્પતે ||

ઉમા મહેશ્વરાય નમઃ | પઞ્ચામૃત સ્નાનં સમર્પયામિ ||

મન્ધાકિનિયાઃ સમાનીતં હેમાંબોરુહ વાસિતમ.હ |
સ્નાનાય તે મયા ભક્ત્યા નીરં સ્વીકૃયતાં વિભો ||

ઉમા મહેશ્વરાય નમઃ | શુદ્દોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ | 
સ્નાનાનન્તરં આચમનીયં સમર્પયામિ ||

વસ્ત્રં સૂક્શ્મં તુકૂલેચ દેવાનામપિ દુર્લભમ.હ |
ગૃહાણ ત્વમ ઉમાકાન્ત પ્રસન્નો ભવ સર્વતા ||

ઉમા મહેશ્વરાય નમઃ | વસ્ત્રં સમર્પયામિ ||

યઘ્ય઼્ઓપવીતં સહજં બ્રહ્મણા નિર્મિતં પુરા |
આયુષ્યં ભવ વર્ચસ્યં ઉપવીતં ગૃહાણ ભો ||

ઉમા મહેશ્વરાય નમઃ | યઘ્ય઼્ઓપવીતં સમર્પયામિ ||

શ્રીકણ્ઠં ચન્દનં દિવ્યં ગન્ધાઢ્યં સુમનોહરમ.હ |
વિલેપનં સુરશ્રેષ્ટ મત્દત્તમ પ્રતિ ગૃહ્યતામ.હ ||

ઉમા મહેશ્વરાય નમઃ | ગન્ધં સમર્પયામિ ||

અક્શદાન ચન્દ્ર વર્ણાપાન શાલેયાન સદિલાન શુભાન |
અલઞ્કારાર્થમાનીદાન ધારયસ્ય મહાપ્રભો ||

ઉમા મહેશ્વરાય નમઃ | અક્શદાન સમર્પયામિ ||

માલ્યાતીનિ સુગન્ધીનિ મલદ્યાતીનિ વૈ પ્રભો |
મયાહૃદાનિ પુષ્પાણિ પૂજાર્થં તવ શઞ્કર ||

ઉમા મહેશ્વરાય નમઃ | પુષ્પમાલાં સમર્પયામિ ||

|| અઙ્ગ પૂજ ||

શિવાય નમઃ | પાદૌ પૂજયામિ |
શર્વાય નમઃ | કુલ્પૌ પૂજયામિ |
રુદ્રાય નમઃ | જાનુની પૂજયામિ |
ઈશાનાય નમઃ | જઙ્ઘે પૂજયામિ |
પરમાત્મને નમઃ | ઊરૂ પૂજયામિ |
હરાય નમઃ | જઘનં પૂજયામિ |
ઈશ્વરાય નમઃ | ગુહ્યં પૂજયામિ |
સ્વર્ણ રેતસે નમઃ | કટિં પૂજયામિ |
મહેશ્વરાય નમઃ | નાભિં પૂજયામિ |
પરમેશ્વરાય નમઃ | ઉદરં પૂજયામિ |
સ્ફટિકાભરણાય નમઃ | વક્શસ્થલં પૂજયામિ |
ત્રિપુરહન્ત્રે નમઃ | ભાહૂન પૂજયામિ |
સર્વાસ્ત્ર ધારિણે નમઃ | હસ્તાન પૂજયામિ |
નીલકણ્ઠાય નમઃ | કણ્ઠં પૂજયામિ |
વાચસ્પતયે નમઃ | મુખં પૂજયામિ |
ત્ર્યમ્બકાય નમઃ | નેત્રાણિ પૂજયામિ |
ફાલ ચન્દ્રાય નમઃ | લલાટં પૂજયામિ |
ગઙ્ગાધરાય નમઃ | જટામણ્ડલં પૂજયામિ |
સદાશિવાય નમઃ | શિરઃ પૂજયામિ |
સર્વેશ્વરાય નમઃ | સર્વાણ્યઙ્ગાનિ પૂજયામિ |
 • PerforM the shivashtottara sata or sahasra namavali puja.
 • Refer to (1) (2) below.

સામ્બ પરમેશ્વરાય નમઃ | નાનાવિત પરિમળપત્ર
 પુષ્પાણિ સમર્પયામિ ||

|| ઉત્તરાઙ્ગ પૂજ ||

વનસ્પતિરસોદ્ભૂતઃ ગન્ધાઢ્યશ્ચ મનોહરઃ |
આગ્રેયઃ સર્વદેવાનાં ધૂપોયં પ્રતિગૃહ્યતામ.હ ||

ઉમા મહેશ્વરાય નમઃ | ધૂપં આગ્રાપયામિ ||

સાજ્યં ત્રિવર્ત્તિ સમ્યુક્તં વહ્નિના યોજિતં મયા |
દીપં ગૃહાણ દેવેશ ત્રૈલોક્ય તિમિરાપહમ.હ ||

ઉમા મહેશ્વરાય નમઃ | દીપં દર્શયામિ ||

નૈવેદ્યં ગૃહ્યતાં દેવ ભક્તિં મે હ્યચલાં કુરુ |
શિવેપ્સિતં વરં દેહિ પરત્ર ચ પરાં ગતિમ.હ ||

ઉમા મહેશ્વરાય નમઃ | મહાનૈવેદ્યં સમર્પયામિ ||

ૐ ભૂર્ભુવસ્સુવઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય 
ધીમહિ દિયો યો નઃ પ્રચોદયાત.હ |
ૐ દેવ સવિતઃ પ્રસૂવ સત્યં ત્વર્થેન પરિશિઞ્ચામિ |
 અમૃતોપસ્તરણમસિ | 
ૐ પ્રાણયસ્વાહા | ૐ અપાનાયસ્વાહા | ૐ વ્યાનાય સ્વાહા |
 ૐ ઉદાનાય સ્વાહા | ૐ સમાનાય સ્વાહા |
ૐ બ્રહ્મણે સ્વાહા | બ્રહ્મણિ મ આત્મા અમૃતત્વાય | 
અમૃતાભિતાનમસિ ||

નૈવેદ્યાનન્તરં આચમનીયં સમર્પયામિ |

પૂગીફલ સમાયુક્તં નાગવલ્લી દળૈર યુતમ.હ |
કર્પૂર ચૂર્ણ સંયુક્તં તાંબૂલં પ્રતિગૃહ્યતામ.હ ||

ઉમા મહેશ્વરાય નમઃ | કર્પૂર તાંબૂલં સમર્પયામિ ||

ચક્શુર્તં સર્વલોકાનાં તિમિરસ્ય નિવારણમ.હ |
આર્દિગ્યં કલ્પિતં ભક્ત્યા ગૃહાણ પરમેશ્વર ||

ઉમા મહેશ્વરાય નમઃ | કર્પૂર નીરાઞ્જનં સમર્પયામિ | 
આચમનીયં સમર્પયામિ ||

યાનિકાનિચ પાપાનિ જન્માન્તર કૃતાનિ ચ |
તાનિ તાનિ વિનશ્યન્તિ પ્રદક્શિણ પતે પતે ||

ઉમા મહેશ્વરાય નમઃ | પ્રદક્શિણં સમર્પયામિ ||

પુષ્પાઞ્જલિં પ્રદાસ્યામિ ગૃહાણ કરુણાનિદે |
નીલકણ્ઠ વિરૂપાક્શ વામાર્દ ગિરિજ પ્રભો ||

ઉમા મહેશ્વરાય નમઃ | પુષ્પાઞ્જલિં સમર્પયામિ | 
મન્ત્રપુષ્પં સ્વર્ણપુષ્પં સમર્પયામિ ||

મન્ત્રહીનં ક્રિયાહીનં ભક્તિહીનં સુરેશ્વર |
યત્પૂજિતં મયા દેવ પરિપૂર્ણમ તતસ્તુ તે ||

વન્દે શમ્ભુમુમાપતિં સુરગુરું વન્દે જગત્કારણમ.હ 
 વન્દે પન્નગભૂષણં મૃગધરં વન્દે પશૂણામ પતિમ.હ |
વન્દે સૂર્ય શશાંકવહ્નિ નયનં વન્દે મુકુન્દ પ્રિયમ.હ 
 વન્દે ભક્ત જનાશ્રયઞ્ચ વરદં વન્દે શિવં શઙ્કરમ.હ ||

નમઃશિવાભ્યાં નવ યૌવનાભ્યાં 
 પરસ્પરાશ્લિષ્ટ વપુર ધરાભ્યામ.હ |
નગેન્દ્ર કન્યા વૃષ કેતનાભ્યાં
 નમો નમઃશઙ્કર પાર્વતીભ્યામ.હ ||

|| અર્ઘ્યમ ||

શુક્લામ્બરધરં વિશઃણું શશિવર્ણં ચતુર્ભુજં |
પ્રસન્ન વદનં દ્યાયેત સર્વવિગ્નોપશાન્તયે ||

મમોપાત્ત સમસ્ત દુરિત ક્શયદ્વાર શ્રી પરમેશ્વર
 પ્રીત્યર્ત્તં |
મયા ચરિત શિવરાત્રિ વ્રદપૂજાન્તે ક્શીરાર્ઘ્ય પ્રદાનં 
ઉપાયદાનઞ્ચ કરિષ્યે ||

નમો વિશ્વસ્વરૂપાય વિશ્વસૃષ્ટ્યાદિ કારક |
ગઙ્ગાધર નમસ્તુભ્યં ગૃહાણાર્ઘ્યં મયાર્પિતમ.હ ||

ઉમા મહેશ્વરાય નમઃ | ઇદમર્ઘ્યં ઇદમર્ઘ્યં ઇદમર્ઘ્યં ||

નમઃશિવાય શાન્તાય સર્વપાપહરાયચ |
શિવરાત્રૌ મયા દત્તમ ગૃહાણાર્ઘ્યં પ્રસીત મે ||

ઉમા મહેશ્વરાય નમઃ | ઇદમર્ઘ્યં ઇદમર્ઘ્યં ઇદમર્ઘ્યં ||

દુઃખ દારિદ્ર્ય પાપૈશ્ચ દગ્તોહં પાર્વતીપતે |
માં ત્વં પાહિ ,અહાભાહો ગૃહણાર્ઘ્યં નમોસ્તુ તે ||

ઉમા મહેશ્વરાય નમઃ | ઇદમર્ઘ્યં ઇદમર્ઘ્યં ઇદમર્ઘ્યં ||

શિવાય શિવરૂપાય ભક્તાનાં શિવદાયક |
ઇદમર્ઘ્યં પ્રદાસ્યામિ પ્રસન્નો ભવ સર્વતા ||

ઉમા મહેશ્વરાય નમઃ | ઇદમર્ઘ્યં ઇદમર્ઘ્યં ઇદમર્ઘ્યં ||

અંબિકાયૈ નમસ્તુભ્યં નમસ્તે દેવિ પાર્વતિ |
અમ્બિકે વરદે દેવિ ગૃહ્ણીદાર્ઘ્યં પ્રસીદ મે ||

પાર્વત્યૈ નમઃ | ઇદમર્ઘ્યં ઇદમર્ઘ્યં ઇદમર્ઘ્યં ||

સુબ્રઃમણ્ય મહાભગ કાર્તિકેય સુરેશ્વર |
ઇદમર્ઘ્યં પ્રદાસ્યામિ સુપ્રીતો વરદો ભવ ||

સુબ્રહ્મણ્યાય નમઃ | ઇદમર્ઘ્યં ઇદમર્ઘ્યં ઇદમર્ઘ્યં ||

ચણ્ડિકેશાય નમઃ | ઇદમર્ઘ્યં ઇદમર્ઘ્યં ઇદમર્ઘ્યં ||

અનેન અર્ઘ્ય પ્રદાનેન ભગવાન સર્વદેવાત્મકઃ સપરિવાર 
સંબ પરમેશ્વરઃ પ્રીયતામ.હ ||

|| ઉપાયન દાનમ ||

સાંબશિવ સ્વરૂપસ્ય બ્રાહ્મણસ્ય ઇતમાસનં | અમીતે ગન્ધાઃ ||
(Give tambulam, dakshina etc with the following mantra)

હિરણ્યગર્ભ ગર્ભસ્તં હેમબીજં વિભાવસોઃ |
અનન્તપુણ્ય ફલતં અતઃ શાન્તિં પ્રયચ્ચ મે ||

ઇદમુપાયનં સદક્શિણાકં સતાંબૂલં સાંબશિવપ્રીતિં કામમાનઃ 
તુભ્યમહં સમ્પ્રતતે ન મમ ||
Perform Salutation

ૐ સમસ્ત લોક સુખિનો ભવન્તુ ||

 | ૐ તત્સત બ્રહ્માર્પણમસ્તુ |
 
By: Kalpesh Dave. 

No comments:

Post a Comment